pixel

Hvad har barnet ret til i en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær?

Ret til at blive hørt
Alle børn har ret til at blive hørt i de familieretslige sager – der findes ingen aldersgrænse ift. høringsretten.

§5. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Barnets perspektiv skal altid belyses
Barnets perspektiv skal altid belyses – enten gennem samtaler med barnet, børnesagkyndige erklæringer eller på en anden måde, f.eks. udtalelser fra institution, skole, læge mm. Barnets perspektiv vil også kunne belyses tilstrækkeligt igennem samtaler med forældrene.
Det vil derfor ikke være alle børn, som bliver inddraget i form af en børnesamtale i statsforvaltningen, idet myndighederne kan vælge at belyse barnets perspektiv på anden vis.

§34. Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Børnesamtalen
Alle samtaler med børn skal afholdes af børnesagkyndige både i statsforvaltningen og i retten.

Forberedelse af forældrene på børnesamtalen
Hvis statsforvaltningen beslutter, at indkalde barnet til en samtale, så skal der forud for samtalen ske en orientering af forældrene om samtalens karakter og betydning.
Forældrene skal orienteres om at samtalen skal bruges til at give et indblik i barnets oplevelser, tanker og følelser – og at det er frivilligt for barnet at deltage.
Forældrene skal orienteres om at barnet ikke må ansvarliggøres for den afgørelse, som bliver truffet. Ansvaret er statsforvaltningens og forældrenes.
Forberedelsen kan ske ved et møde med forældrene, over telefonen eller i form af en pjece.
Samtalen kan ligeledes give statsforvaltningen en opmærksomhed på, om der er behov for opfølgning efter samtalen, når barnets oplysninger, skal videreformidles til forældrene.

Referat af børnesamtalen
Den børnesagkyndige udarbejder et notat af samtalen med barnet. Dette kan gøres i samarbejde med barnet.
Barnet kan under samtalen sige til, hvis der er ting, som barnet ikke ønsker skal med i referatet. Hensynet til barnet vejer tungere end hensynet til forældrenes ret til at få oplysningerne.
 
Bisidder til børn
Et barn vil med bopælsforælderens accept kunne lade sig bistå af andre i statsforvaltningen. Det kræver ikke samtykke fra samværsforælderen.
Bisidderen skal alene fungere som en tryghedsperson for barnet og er ikke en partsrepræsentant.
Bisidderen skal være neutral i forhold til forældrene og må ikke have en særlig tilknytning til en af forældrene. 
Statsforvaltningen kan afvise en bisidder, hvis statsforvaltningen vurderer, at pågældende ikke er egnet til at løfte opgaven som tryghedsperson.
Barnet skal forinden mødet vide om bisidderen kan komme med. Statsforvaltningen skal derfor forud for samtalen have taget stilling til, om bisidderen er neutral og kan fungerer som tryghedsperson.
Ønsker et barn med bopælsforælderens accept, at medbringe en bisidder i forbindelse med en børnesagkyndig undersøgelse, er det den børnesagkyndige, som tager stilling til, om det kan imødekommes.

Beskikket bisidder i retten
Retten har mulighed for at beskikke en bisidder for barnet under rettens behandling af en sag om forældremyndighed og barnets bopæl.
Den, der udpeges, har adgang til sagens akter og mulighed for at være til stede under retsmøder og når der skal afholde en samtale med barnet.

Barnets initiativret
Børn har ikke klageret i de familieretslige sager, men de har i stedet en initiativret. Det betyder, at et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde, hvis barnet ikke trives med de beslutninger forældrene eller myndighederne har truffet omkring samvær, forældremyndighed og bopæl. Statsforvaltningen har herefter pligt til at indkalde forældrene til et møde, med henblik på at drøfte de forhold, som barnet ønsker, at forældrene skal forholde sig til.
Statsforvaltningen har ingen mulighed for at tvinge forældrene til at møde op.
Barnet er ikke part i sagen. Det er herefter kun forældrene, som kan ansøge om ændringer i de forhold, som er til stede for barnet.

Børnegrupper
I nogle statsforvaltninger har børn mulighed for at komme i en børnegruppe med andre skilsmissebørn. Det er ikke lovpligtigt for statsforvaltningerne at tilbyde børnegrupper. Det er derfor afhængig af den enkelte statsforvaltnings ressourcer om der oprettes en gruppe.
Det kan anbefales, at ringe til den enkelte statsforvaltning og spørge, om der er aktuelle børnegrupper. Det er ikke altid er muligt at finde oplysningerne om det på statsforvaltningens hjemmeside.
Vær også opmærksom på at børnegrupperne kan afholdes langt fra barnets adresse.
Flere kommuner tilbyder også samtalegrupper for skilsmissebørn.

 


Børns Vilkår Trekronergade 126 F 2500 Valby 35 55 55 59 bornsvilkar@bornsvilkar.dk